هزینه های مربوط به ویزا و حق الزحمه های اخذ ویزا


هزینه های مربوط به ویزای کانادا به شرح ذیل است   
      درخواست کننده                                هزینه سفارت                                انگشت نگار ی                                قیمت مسافر                            قیمت  همکار               
   
بزرگسال بالای ۱۴ سال       
          
۱۰۰$ CAD ۸۵$ CAD 200 USD 150 USD

​کودک زیر ۱۴ سال 
  
۱۰۰$ CAD معاف USD 200 USD 150
بزرگسال بالای ۸۰ سال
۱۰۰$ CAD
 
معاف USD 200 USD 150